در مراحل تولید درام ، تمامی تستهای مخرب و غیر مخرب لازم توسط شرکت بازرسی شخص ثالث انجام و گواهینامه های مربوطه اخذ و به کارفرما ارائه میگیرد. همچنین تست و آنالیز مواد مصرفی در هر مقطع زمانی توسط سازمان های معتبر انجام و گواهینامه های تطابق محصول اخذ و به کارفرما یا بازرس شخص ثالث ارائه میگردد.

درام ها براساس تناژ نقاله ، ميزان كشش تسمه و عرض نقاله بر اساس يكي از استانداردهاي  DIN، ISO ، JIS ، CEMA  قابل طراحي و ساخت مي باشدیکی از ویژگی های مهم درام نوع پوشش آن است که از لغزش و صدمه دیدن درام جلوگیری می کند. پوشش هاي لاستیکی متداول به شرح ذیل قابل بيان است : - پوشش لاستیکی صاف - پوشش لاستیکی لوزی شکل - پوشش لاستیکی جناقي

مراحل ساخت درام یا پولی های صنعتی در شرکت اجزا صنعت سپاهان بطور کامل در فایل زیر تشریح شده است:

مراحل ساخت درام یا پولی های صنعتی در شرکت اجزا صنعت سپاهان

Drive pulley (درایو پولی ، ایجاد نیروی محرکه روی تسمه) شرکت اجزا صنعت سپاهان

Drive pulley

ایجاد نیروی محرکه روی تسمه
Bend pulley (بند پولی ، ایجاد تغییر مسیر) شرکت اجزا صنعت سپاهان

Bend pulley

ایجاد تغییر مسیر

Take up pulley (تیک آپ پولی ، تنظیم کشش تسمه) شرکت اجزا صنعت سپاهان

Take up pulley

تنظیم کشش تسمه

Tail pulley (تایل پولی ، برای انتهای نوار نقاله) شرکت اجزا صنعت سپاهان

Tail pulley

برای انتهای نوار نقاله
Snub pulley برای افزایش سطح تماس تسمه به درایو پولی شرکت اجزا صنعت سپاهان

Snub pulley

برای افزایش سطح تماس تسمه به درایو پولی
پولی یا درام های خاص صنعتی شرکت اجزا صنعت سپاهان

Special Pulleys

درام هایی با کاربرد خاص