Bend pulley

این نوع پولی ها (بند پولی) برای ایجاد تغییر مسیر سیستم نوار نقاله استفاده میشوند و مثل بقیه انواع درام ها دارای حساسیت های ویژه در ساخت و مونتاژ بوده که تمامی شرایط با حضور سیستم کنترل کیفی شرکت اجزا صنعت در هر مرحله کنترل و ثبت میگردد.  

  تمامی تست های لازم غیر مخرب NDT در مراحل مختلف ساخت در هر مرحله توسط شرکت شخص ثالث و معتبر انجام و گواهینامه های مربوطه به بازرس یا نماینده کارفرما ارائه میگردد.