Snub pulley

در سیستم های انتقال مواد که دارای مسیری طولانی و دارای نواری عریض تر میباشند ، جهت افزایش سطح تماس تسمه به درایو پولی از درام های نوع  SNUB استفاده میشود. تمامی الزامات و استاندارد های طراحی در ساخت و مونتاژ قطعات رعایت گشته و عملکرد و کارایی مطلوب آن تضمین میگردد.

برای تمامی پروژه ها ، واحد کنترل پروژه شرکت در تمامی مراحل کار ضمن ارائه برنامه زمانبندی و تهیه WBS ، پیشرفت پروژه را کنترل و بطور هفتگی به کارفرما گزارش میدهد.

ضمن اینکه بازرسان واحد کنترل کیفیت شرکت با استناد به الزامات ، استانداردها و حد مجازهای تعریف شده در استاندارهای ساخت ، تضمین کننده کیفیت ساخت و عملکرد سیستم تولید شده میباشند.