Special Pulleys

این نوع پولی یا درام ها بسته به شرایط استفاده و عملکرد مورد انتظار از آنها با شکل ها و طراحی های متفاوت ساخته شده و هر کدام ویژگی های خاص عملکردی خود را دارد.
ظرافت در نحوه مونتاژ و اتصالات محکم و قابل اعتماد آنها از ویژگی هایی است که در مراحل آماده سازی و مونتاژ آنها در شرکت اجزا صنعت سپاهان رعایت شده و باعث تضمین عملکرد مطلوب آنها خواهد بود