پایه رولیک

پایه رولیک بعنوان بستری برای تسمه انتقال عمل کرده و با توجه به کاربد آن و شرایط موادی که حمل میشود ، تحت زوایای 20 ، 35 و 45 درجه ساخته میشود.

تعدادی از انواع مدل این پایه ها به شرح زیر توسط این شرکت تولید میگردند:

  • Carrying Idlers
  • Self-Aligning Idler
  • Flat Return Idler
  • V-Return Idler
  • Impact Idler