اسکلت فلزی یا استراکچر سیستم

در ساخت اسکلت فلزی تلاش میگردد تا از پروفیل های مرغوب و استاندارد در این شرکت استفاده شده و مونتاژ قطعات با حداکثر دقت و استحکام صورت پذیرد.

قبل از مونتاژ و ساخت ، کلیه پروفیل های خریداری شده طبق استانداردBS EN10034  بررسی و شرایط آنها به اطلاع بازرس رسانده میشود.